Mr Whippy Restaurant Birzebbuga Malta

8, Pretty Bay, Birzebbuga, +356 2165 1442